No.4 SBD: 118
Điểm bình chọn: 208
SBD: 136
Điểm bình chọn: 334
SBD: 204
Điểm bình chọn: 350
SBD: 225
Điểm bình chọn: 258
No.5 SBD: 122
Điểm bình chọn: 197
No.6 SBD: 603
Điểm bình chọn: 186
No.7 SBD: 128
Điểm bình chọn: 183
No.8 SBD: 329
Điểm bình chọn: 160
No.9 SBD: 328
Điểm bình chọn: 157
No.10 SBD: 106
Điểm bình chọn: 153
No.11 SBD: 241
Điểm bình chọn: 147
No.12 SBD: 168
Điểm bình chọn: 133
No.13 SBD: 226
Điểm bình chọn: 127
No.14 SBD: 330
Điểm bình chọn: 127
No.15 SBD: 335
Điểm bình chọn: 87
No.16 SBD: 145
Điểm bình chọn: 82
No.17 SBD: 245
Điểm bình chọn: 75
No.18 SBD: 233
Điểm bình chọn: 73
No.19 SBD: 317
Điểm bình chọn: 71
No.20 SBD: 342
Điểm bình chọn: 70
No.21 SBD: 117
Điểm bình chọn: 66
No.22 SBD: 243
Điểm bình chọn: 47
No.23 SBD: 609
Điểm bình chọn: 44
No.24 SBD: 264
Điểm bình chọn: 40
No.25 SBD: 600
Điểm bình chọn: 28
No.26 SBD: 604
Điểm bình chọn: 20
No.27 SBD: 165
Điểm bình chọn: 20
No.28 SBD: 237
Điểm bình chọn: 18
No.29 SBD: 188
Điểm bình chọn: 16
No.30 SBD: 149
Điểm bình chọn: 14
No.31 SBD: 256
Điểm bình chọn: 10
No.32 SBD: 325
Điểm bình chọn: 9
No.33 SBD: 309
Điểm bình chọn: 9
No.34 SBD: 528
Điểm bình chọn: 7
No.35 SBD: 157
Điểm bình chọn: 7
No.36 SBD: 529
Điểm bình chọn: 6
No.37 SBD: 101
Điểm bình chọn: 6
No.38 SBD: 109
Điểm bình chọn: 5
No.39 SBD: 608
Điểm bình chọn: 3
No.40 SBD: 137
Điểm bình chọn: 2
No.41 SBD: 318
Điểm bình chọn: 1
No.42 SBD: 174
Điểm bình chọn: 1